Lågenergihus

Vad är ett lågenergihus?

Lågenergihus eller lågenergibyggnad är ett samlingsbegrepp för byggnader som använder mindre energi än byggnader byggda enligt gängse praxis eller enligt vad byggnormen kräver, alltså byggnader med god energiprestanda. I svensk standard och i Boverkets byggregler (BBR) sätts gränsen vid 75 procent av den energianvändning (köpt energi) som är tillåten enligt BBR.

Det finns många olika begrepp och definitioner för lågenergibyggnader. Passivhus, Green Buildings, Minergie, A-klassad byggnad, plushus, nära nollenergibyggnader m.m. 

Passivhus

I ett passivhus fokuserar man på att minimera värmeförlusterna genom klimatskal och ventilation. Husen byggs med ett lufttätt och extremt välisolerat ytterskal, samt en mekanisk ventilation med en effektiv värmeåtervinning.

Nollenergihus

Ett nollenergihus uppfyller kraven för passivhus men använder dessutom inte mer energi under året än vad den själv tillför. Det kan vara el från solceller eller värme som levereras till ett annat hus eller till fjärrvärmenätet.

Plusenergihus

Huset byggs som ett passivhus men tanken med huset är att det ska producera mer energi än det förbrukar. Teknik som kan användas är solfångare, vind- eller vattenkraft. I pressen har det skrivits mycket om Villa Åkarp – Sveriges första plusenergihus.

Minienergihus

Ett minienergihus byggs med något lägre krav än passivhus. Detta gör att man är friare i den arkitektoniska formgivningen och kan göra tex vinkelhus med utstickande delar.

Forum för Energieffektiva Byggnader FEBY har tagit fram en kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus.